Предлози до Владата на Република Македонија од Граѓанскиот сектор – НВО ХЕПА Македонија Национална организација

I. ПРЕДЛОГ –  ИНИЦИЈАТИВИ за годишна Програма за работа на Владата на Република Македонија доставени од ХЕПА Македонија –https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/77    https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/34

1. Годишна Програма за 2019 година https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/scan%20Hepa_0.pdf

2. Годишна Програма за 2018 година. Predlog do vladata za godisna programa 2018 – HEPA Macedonia

II. Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/111

Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија.

Иницијативи: ХЕПА Македонија Национална организација, Вера Симовска

1. Образование:
Стратешки приоритет – Измени на наставните програми и нивно дополнување со нови тематски подрачја:
“Традиционалната храна и начин на исхрана како елементи кои го формираат и одржуваат етно-културниот идентитет во Република Македонија”.

1.Obrazovanie. HEPA Makedonija, 2019.pdf

2. Млади:
Стратешки приоритет – Градење на политики и организирање на поголем број на настани и манифестации, кои со своите содржини, актери и пораки би биле во функција кон  подигање на интеркултурниот дијалог меѓу младите:
“Социолошки аспекти на спортот и физичката активност – Подигање на меѓуетничка кохезија кај младите низ спорт”

2. MLADI_ PREDLOG VLADA. ХЕПА Македонија, 2019.pdf

3. Младински политики