Предлози до Владата на Република Македонија од Граѓанскиот сектор – НВО ХЕПА Македонија Национална организација

I. ПРЕДЛОГ –  ИНИЦИЈАТИВИ за годишна Програма за работа на Владата на Република Македонија доставени од ХЕПА Македонија –https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/77    https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/34 1. Годишна …

Awards

Golden Diploma (2005) for significant results in the promotion of health-related politics, initiatives, and public health system reforms by Macedonian …